THỐNG KÊ TRUY CẬP


Phòng Dân tộc

- Địa chỉ:  Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Email:  

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng phòng: Nông Đức Thuận

- Điện thoại CQ: 0263.821.689

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

2. Phó Trưởng phòng:  

-  Điện thoại CQ: 

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, cụ thể: Tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện, công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phối hợp với các chuyên môn huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật.