THỐNG KÊ TRUY CẬP


Phòng nội vụ

- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:  0263.820.196

- Fax: 

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng Phòng: Triệu Xuân Nho

- Điện thoại CQ: 0263.820.196

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

2. Phó Trưởng Phòng: 

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

II. Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác trên địa bàn và tổ chức triển khai theo quy định; trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình và biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.