THỐNG KÊ TRUY CẬP


Phòng Tài nguyên - Môi trường

- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

- Điện thoại: 

- Fax: 

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1. Trưởng phòng:  Phan Hà Minh

- Điện thoại CQ:  0263.820.132

- Điện thoại DĐ:

- Email:                                                                                      

2. Phó trưởng phòng:  Bành Đức Hà

- Điện thoại CQ: 

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thẩm định hồ sơ cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý các hoạt động của văn phòng đăng ký sử dụng đất; tổ chức điều tra, thống kê giá đất.