THỐNG KÊ TRUY CẬP


Thanh tra huyện

- Địa chỉ:  Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 

- Email: 

I. Cơ cấu tổ chức

1. Chánh Thanh tra: Ngân Bá Khiếu

-  Điện thoại CQ: 0263.820.751

- Điện thoại DĐ:

-  Email: 

2. Phó Chánh Thanh tra: 

- Điện thoại CQ:

- Điện thoại DĐ:

- Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra huyện thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng: Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chương trình, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao. Trình Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.