THỐNG KÊ TRUY CẬP


Phòng Tư pháp

- Địa chỉ:  Phố Mới, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.820.006

- Email: 

I. Bộ máy tổ chức

1.  Trưởng phòng: Đinh Thị Oanh

- Điện thoại CQ: 0263.820.006

- Điện thoại DĐ: 

- Email: 

2. Phó Trưởng phòng: 

- Điện thoại: 

- Email: 

II. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Trình Ủy ban nhân dân huyện banh hành các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị , quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành; hướng dẫn , kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đối với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cở sở theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên; thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.